EKL põhikiri:

1.    Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Kiropraktika Liit (edaspidi: Liit) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Liidu asukohaks on Tallinn.

1.3. Liidu eesmärgiks on kiropraktiku elukutse teadvustamine ja kaitse. Eesmärgi täitmise põhilised suunad:

 • Kiropraktika filosoofia ja praktika tõlgendamine, selgitamine ja korraldamine ühiskonna, avalikkusse ja tervishoiusüsteemi huve arvestades.
 • Kujundades hästi toimivaid koostöösuhteid teiste meditsiinivaldkonna esindajatega.
 • Praktikas ja koolituses kõrgete standardite seadmine ja järgimine.
 • Kiropraktiku kutsekvalifikatsiooni väljatöötamine.

1.4. Liidu põhitegevusteks on kiropraktika kui teadusharu tutvustamine ning kiropraktika tegevuse koordineerimine Eestis.

1.5. Liit lähtub Maailma Kiropraktika Föderatsiooni (The World Federation of Chiropractic) poolt ette nähtud reeglitest ja juhistest.                                                        

2. Liidu liikmeks vastuvõtmise ning Liidust välja astumise ning välja arvamise tingimused ja kord

2.1. Liidu liige peab olema Maailma Kiropraktika Föderatsiooni (World Federation of Chiropractic) aktiivse staatusega liige.                                        

2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda füüsiline isik, kes soovib arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat.

2.3. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus.

2.4. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse vähemalt 60-päevase etteteatamisega.                                                    

2.5. Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

 • liidu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Liidu liikmemaksu;
 • ei ole järginud Liidu eetikakoodeksit;
 • ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkoosolekul või Liidu poolt korraldatud üritusel;
 • astub Liiduga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.

2.6. Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liidu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

2.7. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkoosolekul.                                                    

3. Liikmete õigused ja kohustused                                                    

3.1. Liidu liikmetel on õigus:

 • osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
 • olla valitud Liidu juhtorganite liikmeks;
 • saada Liidu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Liidu tegevuse kohta.                                                                                        

3.2. Liidu liige on kohustatud:

 • järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja, Liidu eetikakoodeksit ja Liidu juhtorganite otsuseid;
 • tasuma määratud liikmemaksu;
 • teatama Liidu juhatusele Liidu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
 • tasuma Liidu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Liidu liikmele lisada ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek

4.1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkoosolek, milles on iga Liidu liikmel üks hääl.

4.2. Liidu üldkoosoleku pädevuses on:

 • a) põhikirja muutmine;                                 
 • b) eesmärgi muutmine;
 • c) juhatuse liikmete määramine;
 • d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
 • e) Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 • f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

 • a) aastaaruande kinnitamiseks;
 • b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Liidu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, määratledes üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra, või saadab igale Liidu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui seda pooldab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.                                                   

5. Juhatus                                                           

5.1. Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kaks liiget.

5.2. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.                                                        

5.3. Juhatuse liikmed esindavad Liitu ühiselt. Kolmandad isikud võivad Liitu esindada ainult juhatuse poolt antud kirjaliku volikirja alusel.                                                           

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.                                               

6.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Liidu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.                                                  

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga Tallinnas.