EKL Eetikakoodeks:

Enne taotleja liikmestaatuse kinnitamist on taotleja kohustatud allkirjastama avalduse, mille kohaselt taotleja mõistab ning peab kinni järgneva Eetikakoodeksi poolt sätestatud reeglistikust.

1.         Kohustused patsiendi ees
1.1       Taotleja mõistab, et patsiendid on indiviidid, kellel on õigus:
•     vahetada oma kiropraktikut,
•     kiropraktiku nõu vastu võtta või sellest keelduda,
•     nõuda kiropraktikult piisavalt informatsiooni, et langetada oma tervise osas teadlikke ning haritud otsuseid,
•     osaleda enda ravis kaasotsustajana;
1.2       Julgustab patsiendipoolset osalust raviprotsessis
1.3       Austab patsientide õigust otsida teiste professionaalide tervisealaseid hinnaguid, ning abistab neid sel eesmärgil aktiivselt/ning osutab patsientidele sel eesmärgil aktiivset abi.
1.4       Ei (väär)kasuta patsienti ühelgi põhjusel, sealhulgas emotsionaalse, seksuaalse või rahalise kasumi nimel.
1.5       Hoiab kogu patsiendipoolse ja patsienti puudutava informatsiooni konfidentsiaalsena, juhul kui patsient või patsiendi eestkostja ei ole andnud selleks eelnevat nõusolekut, või kui informatsiooni jagamine pole legaalselt kohustuslik.
1.6       Väldib patsiendile teenuseid soovitades huvide konfliktide, või teavitab patsienti huvide konfliktist kirjalikult.
1.7       Väldib täielikult ravi läbiviimisel diskrimineerimisest, ning aktsepteerib või keeldub patsiendi ravist üksnes kaasusepõhistel asjaoludel ning planeeritud tervishoiu sobilikkusest tingituna.
1.8.      Vastutab raviprotsessi rahuldava/asjakohase lõpetamise eest, või suunab patsiendi teise tervishoiuprofessionaali hoolde, ning ei jäta patsienti ravita.


2.         Kliinilised kohustused
2.1       Taotleja mõistab oma mõjuvõimsast positsioonist tulenevat vastutust patsiendi ees ning tegutseb vastavalt.
2.2       Mõistab patsientide võimalikku haavatavust ning austab sellest tulenevat vajadust kaastundlikuks lähenemiseks.
2.3       Omab tehnilist ja professionaalset kompetentsi sooritamaks kõiki vajalikke kliinilisi protseduure.
2.4       Säilitab ning täiendab professionaalset kompetentsi läbi eluaegse õppe.
2.5       Töötab igas kliinilises olukorras isikliku kompetentsi/isiklike võimete raames.
2.6       Omab ja väärtustab asjakohaseid ravipõhimõtteid, mis on patsientidele ja kolleegidele hõlpsasti seletatavad ning mõistetavad.
2.7       Pakub patsiendile mõistlikku ning ajaliselt piiritletud raviplaani.
2.8       Viib läbi kõikvõimalikke kliinilisi uuringuid ainult vastavalt professionaalsetele standarditele/nõuetele ning üksnes patsiendi täielikul arusaamal ja nõusolekul.


3.         Professionaalsed kohustused
3.1       Taotleja toetab ning osaleb kiropraktika ametialases arengus.
3.2       Pürgib optimaalsete inter- ja intra-professionaalsete suhete poole.
3.3       Hoidub erialastest võrdlustest ning üleolevusest.
3.4       Mõistab, et kiropraktiliste meetodite õpetamine ja kiropraktilise kvalifikatsiooni pakkumine igaühele, kes ei ole kvalifitseeritud/väljaõppinud kiropraktik ega akrediteeritud kursusele registreeritud õpilane, on tõsine professionaalse eetikakoodeksi ning erialaste kohustuste rikkumine.


4.         Ühiskondlikud kohustused
4.1       Mõistab ning austab kogukonna moraalseid ja eetilisi väärtusi.
4.2       Püüab olla eeskujulik ning austatud kogukonna liige.


5.         Muud personaalsed kohustused.
5.1       Taotleja mõistab, et patsiendi kliiniliste vajaduste täitmine on olulisim vastutus, mille võib tühistada üksnes seaduslik nõue või vajadus.
5.2       Toetab tervise ja tervishoiuga seotud seaduste sätestamist, kui antud seadused toovad kasu nii patsientidele, kiropraktika erialale ja kogukonnale, ning on vastu igale seadusele, mis seda ei tee.
5.3       Hoidub raviteenuse pakkumisest kui füüsiline võimekus või kliiniline otsustusvõime on kahjustatud.
5.4       Kasutab antud eetilisi põhimõtteid rakendades selget otsustusvõimet, eriti olukordades, mil kahe või enama mainitud põhimõtte vahel esineb konflikt.